Superbieg.pl
Jesteś w:: Półmaraton Wiślański >> 10km >> Regulamin 10km

Regulamin 10km

 

 

1. Cel imprezy:

 

- popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy tryb życia

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- promocja Miasta Wisła i regionu 

 

2. Organizator

 

ul. Osiedle Robotnicze 9/2, 58 - 500 Jelenia Góra, Polska 

tel./fax.  +48 (075) 76 123 76

e-mail: biuro@superbieg.pl 

 

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

 

 

3. Termin i miejsce

 

 

4. Dystans

  
10 km

 

5. Trasa

 

 

6. Limit Czasu

 

3 h. na pokonanie całej trasy.

 

7. Pomiar czasu

 

 

8. Warunki uczestnictwa

 

-  które ukończyły 18 lat, 
-  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. Pobierz Oświadczenie (oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego)

 

 

wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie organizatora ( termin zgłoszeń on-line mija 10 czerwca 2015)

wnieść opłatę startową zgodnie z pkt. 9

odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów 

 

9. Opłaty startowe


1. Każdy uczestnik Półmaratonu ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:


 
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:
 • 50 zł - do 7 czerwca  2015 r.
 • 100 zł. - od 8 czerwca do dnia startu (W przypadku dużej ilości zgłoszeń w dzień startu organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i pełnego pakietu startowego.)
 

Uwaga ! Opłaty startowe są rejestrowane w profilu zawodnika w terminie 24h. od momentu wpłynięcia na konto organizatora. 

 

Pakiet zawiera:

- numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu wraz z agrafami do montażu numeru

- dostęp do punktów żywieniowych na trasie i mecie biegu

- oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegu

- elektroniczny pomiar czasu

- Pasta Party – posiłek na mecie biegu

- Tombola – udział w losowaniu nagród wśród wszystkich uczestników biegu

- pamiątkowy medal ukończenia biegu wręczany na mecie

- pamiątkowy dyplom ukończenia biegu dostępny w biurze biegu lub do pobrania ze strony www biegu

- upominek


 

Wzór wypełnienia przelewu:   

Odbiorca :

 

Grabek Promotion sp. z o.o. 
Os. Robotnicze 9/2 
58-500 Jelenia Góra 

Nr konta : 

dla przelewów z zagranicy (IBAN)

75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

PL75 1090 1708 0000 0001 2959 6831
(SWIFT CODE :WBKPPLPP) 

 

Tytuł wpłaty :

 

opłata startowa 10 km Wisła   Imię i Nazwisko zawodnika

  

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości ( np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

 

10. Faktury VAT

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy) i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych .

Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 14.00 jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dokonania opłaty .

Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.

 

11. Wyżywienie

 

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego.

- zawodnik po biegu otrzymuje posiłek

 

12. Klasyfikacja w kategoriach

 

Uczestnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

  1. Klasyfikacja generalna kobiet,
   nagradzane będą pierwsze trzy kobiety na mecie 
  2. Klasyfikacja generalna mężczyzn,
   nagradzanych będzie pierwszych trzech mężczyzn na mecie 
  3. Klasyfikacja Drużynowa
   Wynikiem Drużyny w Klasyfikacji Drużynowej będzie suma trzech najlepszych czasów członków Drużyny na trasie .   Drużyną ( min. 3 osoby zgłoszone)  może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp
  4. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

- KM – rocznik 1998 i młodsze
- K18 – roczniki 1997 – 1991
- K25 – roczniki 1990 – 1986
- K30 – roczniki 1985 – 1981
- K35 – roczniki 1980 – 1976
- K40 – roczniki 1975 – 1971
- K45 – roczniki 1970 – 1966
- K50 – roczniki 1965 – 1961
- K55 – roczniki 1960 – 1956
- K60 – roczniki 1955 i starsze
 
- MM – rocznik 1998 i młodsi
- M18 – roczniki 1997 – 1991
- M25 – roczniki 1990 – 1986
- M30 – roczniki 1985 – 1981
- M35 – roczniki 1980 – 1976
- M40 – roczniki 1975 – 1971
- M45 – roczniki 1970 – 1966
- M50 – roczniki 1965 – 1961
- M55 – roczniki 1960 – 1956
- M60 – roczniki 1955 – 1951
- M65 – roczniki 1950 – 1946
- M70 – roczniki 1945 i starsi

 

13. Nagrody

 

 1. Wszyscy zawodnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal
 2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe
 3. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe
 4. Klasyfikacja drużynowa -  miejsca 1- 3 - trofea sportowe.
 5. Każdy zawodnik, który ukończył bieg może odebrać w biurze zawodów lub pobrać ze strony internetowej Organizatora i wydrukować imienny Dyplom ukończenia Biegu

 

14. Postanowienia końcowe

 

 1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału lub nieukończenia zawodów, Organizator nie zwraca opłaty startowej.
 4. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.
 6. Zawodnicy będą mieli po biegu dostęp do natrysków (Szkoła Podstawowa 50 m od mety)
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione .
 8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do :

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
• kulturalnego zachowywania się
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

 

Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.  Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

• zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy,
• jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 

Jelenia Góra, dnia 20.03.2015

 

 


Projekt i wykonanie KMEDIA Strony internetowe