Superbieg.pl

Page 1 of 2  > >>

Jun 23, 2014
Jun 9, 2014

Miło nam powitać

 

Piotr Cyrwus urodził się 20 czerwca 1961r. w Waksmundzie.  W 1985 roku ukończył PWST w Krakowie. Od tamtego czasu występował w Teatrze Polskim w Warszawie w latach 1985-1986.

 

May 27, 2014

Festiwal Teatrów Ulicznych

Bieg Ludzi Teatru odbędzie się w ramach 32 Festiwalu Teatrów Ulicznych. Zawodnicy oprócz doznań sportowych moga liczyć na niepowtarzalne emocje związane z tym prestiżowym wydarzeniem.
Udział w tym biegu może być niezapomnianą przygoda dla każdego, dodatkowo otoczoną klimatem niezapomnianych scenografii teatralnych, zapierających dech w piersiach widowisk i pouczających historii.

Page 1 of 2  > >>

Jesteś w:: bieg teatr >> Regulamin Biegu
Regulamin "Biegu Ludzi Teatru"
w ramach 32 Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych
- Jelenia Góra 13 lipca 2014r.
 
1. Cel imprezy:
 
Popularyzacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz miasta Jelenia Góra
Aktywizacja środowisk twórczych do wspólnej aktywności fizycznej.
Bieganie jako sposób na zdrowy styl życia.
 
2. Organizator:
 

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

al. Wojska Polskiego 38

58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 6428110

 

NIP 611-26-61-879

Regon 020888599

 

    Wykonawca:

 

Grabek Promotion Sp. z o.o.

ul. Osiedle Robotnicze 9/2

58 - 500 Jelenia Góra, Polska

tel./fax.  +48 (075) 76 123 76

e-mail: biuro@superbieg.pl

 

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku:

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

 
3. Termin i miejsce
 
Termin: 13 lipca 2014, godz. 11.00
Biuro Zawodów: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Start: ul. Teatralna, Jelenia Góra
Meta: Park Zdrojowy w Cieplicach, przy Teatrze Zdrojowym
 
4. Dystans
 
Dystans biegu wynosi ok. 8 km.
Limit uczestników - 500 osób
 
5. Trasa
 
Trasa będzie oznakowana strzałkami kierunkowymi oraz pionowymi i poziomymi znacznikami co 1 km.
Ustawienia na starcie: pole startowe podzielone będzie na sektory, oznakowane tablicami z orientacyjnym czasem  tempa biegu.
 
 
6. Limit Czasu
 
Ustala się limit czasu na pokonanie trasy - 1.30h. Osoby , które nie dobiegną w tym czasie do mety nie zostaną sklasyfikowane.
 
7. Punkty odżywiania
 
Na trasie zlokalizowane będą punkty odżywiania  ( woda, izotonik, owoce ) – na 4,0 km, oraz na mecie.
 
8. Pomiar czasu
 
Podczas biegu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu.
Każdy zawodnik będzie posiadał nr startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu.
Czasem oficjalnym będzie czas brutto.
Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu – ominięcie któregoś z punktów pomiarowych karane będzie dyskwalifikacją.
 
9. Warunki uczestnictwa
 
W Biegu Ludzi Teatru mogą wziąć udział osoby (limit 500 uczestników):
- które ukończyły 18 lat,
- poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu (pobierz oświadczenie)
 
Aby wziąć udział należy:
- wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie wykonawcy (termin zgłoszeń on-line mija 10 lipca 2014)
lub papierową kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów (w godz. pracy biura zawodów )
- wnieść opłatę za chipowy pomiar czasu zgodnie z pkt. 10 Regulaminu
- odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów
 
W skład pakietu startowego wchodzi – numer startowy wraz z chipem elektronicznego pomiaru czasu, agrafki do montażu nr startowego, pamiątkowa koszulka (dla wszystkich, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty za pomiar czasu w terminie do 27.06.2014r.), pamiątkowy medal na mecie dla każdego.
 
10. Opłaty :
 
1. Każdy uczestnik Biegu Ludzi Teatru ponosi koszty elektronicznego, chipowego pomiaru czasu w wysokości:
 
30 zł – wniesione na konto wykonawcy do dnia 27 czerwca 2014
50 zł – wniesione na konto wykonawcy do dnia 11 lipca 2014
60 zł. - płatne w dniach 12-13 lipca 2014 ( opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów).
 
2. W przypadku wniesienia opłaty w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 
3. Faktury VAT
Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy) i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych .
Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 14.00 jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dokonania opłaty .
Wykonawca nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.
  
11. Kategorie Wiekowe
 
Podczas  Biegu Ludzi Teatru uczestnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:
klasyfikacja generalna kobiet,
klasyfikacja generalna mężczyzn,
klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
 - K-10 M-10 (rocznik 1997 i młodsze/młodsi)
 - K-20 M-20 (rocznik 1996-1985)
 - K-30 M-30 (rocznik 1984-1975)
 - K-40 M-40 (rocznik 1974-1965)
 - K-50 M-50 (rocznik 1964-1955)
 - K-60 M-60 (rocznik 1954 i 1945)
 - K-70 M-70 (rocznik 1944 i starsze/starsi)
 
Klasyfikacje dodatkowe:
- kategoria: aktorzy teatralni i filmowi
- kategoria: reżyserzy i dramaturdzy
- kategoria: ludzie zawodowo związani z teatrem I FILMEM
- kategoria: "Biegnij z Fantazją" - dla wszystkich chętnych uczestników, którzy pokonają trasę nie tyle szybko, co efektownie, oceniana będzie wyobraźnia biegacza i niekonwencjonalność. Po biegu specjalna komisja w składzie dyrektor teatru, wykonawca oraz koordynator biegu wyłoni zwycięzców tej kategorii.
 
Klasyfikacja Drużynowa:
            Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej podczas Biegu może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca: TEATRY, GRUPY TETRALNE, EKIPY FILMOWE, KABARETY, stowarzyszenia, miasta, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji co do charakteru i nazwy przez wykonawcę.   Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
            Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan , który pilnuje składu drużyny , decyduje o przynależności do drużyny  oraz kontaktuje się z Wykonawcą w sprawach drużyny.
 
Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
Do klasyfikacji drużynowej  zalicza się wszystkie wyniki (czasy), uzyskane przez min. 3 członków drużyny podczas biegu.
Wynik drużyny będzie sumą czasów uzyskanych przez członków drużyny podzieloną przez ilość członków drużyny.
Przewiduje się prowadzenie dwóch odrębnych klasyfikacji drużynowych:
- Klasyfikacja Drużynowa OPEN - dla wszystkich uczestników
- Klasyfikacja Drużynowa TEATRÓW
 
12. Nagrody
 
Wszyscy uczestnicy Biegu Ludzi Teatru, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe.
Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Obecność zawodników z miejsc 1-3 jest obowiązkowa na ceremonii dekoracji.
Każdy zawodnik, który ukończył bieg może pobrać ze strony internetowej wykonawcy i wydrukować imienny Dyplom ukończenia Biegu
 
13. Postanowienia końcowe
 
Koszty organizacyjne ponoszą organizator i wykonawca .
Pobrana opłata za chipowy pomiar czasu nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją wykonawcy.
W depozyt zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji wykonawca nie dokona zwrotu opłaty za pomiar czasu.
Uczestnik zobowiązuje się do :
- przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
- kulturalnego zachowywania się
- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy
 
Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :
- zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
- wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych wykonawcy i sponsorów imprezy,
- jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
- podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 
 
Jelenia Góra, dnia 13.05.2014
      
 
 
 
       
 
 
 
 
 
      
 
 
 
       
 
 
 
 
 
         
   
   
   
         
   
        
   
 
 
 
      
   
   
         
   
        
   
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                             
     
     
 
 
                                                 

 
Projekt i wykonanie KMEDIA Strony internetowe