Superbieg.pl

Page 1 of 2  > >>

Sep 25, 2015

Widoki warte wysiłku

Już niewiele czasu zostało do 2.”Półmaratonu Sowiogórskiego”. Warto zatem – a ten apel kierujemy do niezdecydowanych-  spróbować swoich sił w prawdziwie górskim biegu w najstarszych górach nie tylko w Polsce ,ale także w Europie. Jak podają żródła historia tego pasma górskiego sięga 4,5 miliardów lat!

Sep 3, 2015

dla wszystkich którzy opłacą wpisowe do 13 września


limitowana wersja koszulki z Półmaratonu Sowiogórskiego 2015.

May 18, 2015

II. Półmaraton Sowiogórski Zapraszamy !

No,to ruszamy !  Już można się zapisywać na 2. „Półmaraton Sowiogórski” , który odbędzie się tradycyjnie 27 września -  w najstarszych górach w Polsce w Górach Sowich!

Start i meta pod schroniskiem „Orzeł” w pobliżu Przełęczy Sokolej na wysokości 871 m. npm.  

Page 1 of 2  > >>

Jesteś w:: sowiogorski >> Regulamin Biegu

REGULAMIN BIEGU SOWIOGÓRSKIEGO

 

1. Cel imprezy:

 

- popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy tryb życia

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- promocja regionu Gór Sowich

 

2. Organizator

 

 • Grabek Promotion Sp. z o.o.

ul. Osiedle Robotnicze 9/2, 58 - 500 Jelenia Góra, Polska 

tel./fax.  +48 (075) 76 123 76

e-mail: biuro@superbieg.pl 

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

 

 • USKS Gminy Nowa Ruda

 ul. Fabryczna 2

 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 695442890

 

3. Termin i miejsce

 

 • Termin: 27 września  2015, godz. 11.00
 • Biuro Zawodów: przy schronisku Orzeł
 • Start: przy schronisku Orzeł
 • Meta: przy schronisku Orzeł

 

4. Dystans

  
Półmaraton Sowiogórski  – ok.  21 km

 

5. Trasa

 

 • start: przy schronisku Orzeł
 • meta: przy schronisku Orzeł
 • godzina startu: 11.00
 • trasa będzie oznakowana  pionowymi znacznikami co 1 km
 • przewyższenia : 740 m.
 • bufety  regeneracyjne na 5, 10 i 15 km ( woda, izotonik, owoce )

 

6. Limit Czasu

 

3 h. na pokonanie całej trasy.

 

7. Pomiar czasu

 

 • podczas biegu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu
 • każdy zawodnik będzie posiadał nr startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu
 • czasem oficjalnym będzie czas brutto
 • na trasie będą znajdować się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu – ominięcie któregoś z punktów pomiarowych karane będzie dyskwalifikacją

 

8. Warunki uczestnictwa

 • W Półmaratonie Sowiogórskim  mogą wziąć udział każda osoba ,która do dnia 27.09.2015 r. ukończy 18 lat.
 • Limit zawodników  : 300 os.
 • Aby wziąć udział należy :

 

wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie organizatora( termin zgłoszeń on-line mija 22 września 2015)

wnieść opłatę startową zgodnie z pkt. 9  (wzór wypełnienia przelewu - zobacz)

odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów , w skład pakietu startowego wchodzi :

- numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu wraz z agrafami do montażu numeru

- dostęp do punktów żywieniowych na trasie i mecie biegu

- oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegu

- elektroniczny pomiar czasu

- Pasta Party – posiłek na mecie biegu w schronisku Orzeł

- pamiątkowy medal ukończenia biegu wręczany na mecie

- pamiątkowy dyplom ukończenia biegu dostępny w biurze biegu lub do pobrania ze strony www biegu

 

9. Opłaty startowe


1. Każdy uczestnik Półmaratonu Jeleniogórskiego ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:

 

50 zł. – wniesione na konto Organizatora do 31.08.2015r. Gwarantowany pełny pakiet startowy.

70 zł. – wniesione na konto Organizatora od 1 do 22.09.2015r.  Bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego.

90 zł. – wniesione na konto Organizatora od 23 do 25.09.2015r.  Bez gwarantowanego pełnego pakietu startowego.

100 zł. - 26-27 września płatne gotówką w biurze Organizatora (W przypadku dużej ilości zgłoszeń w dzień startu organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych i pełnego pakietu startowego.)

 

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości ( np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani zamianie na innego zawodnika.

 

10. Faktury VAT

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy) i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych .

Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 14.00 jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dokonania opłaty .

Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.

 

11. Klasyfikacja w kategoriach

 

Uczestnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

1. Klasyfikacja generalna kobiet,

nagradzane będą pierwsze trzy kobiety na mecie Półmaratonu 
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn,
nagradzanych będzie pierwszych trzech mężczyzn na mecie Półmaratonu
3. Klasyfikacja Drużynowa
Wynikiem Drużyny w Klasyfikacji Drużynowej będzie suma trzech najlepszych czasów członków Drużyny na trasie Półmaratonu.   Drużyną ( min. 3 osoby zgłoszone)  może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp

4. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn


- K18 – roczniki 1997 – 1991
- K25 – roczniki 1990 – 1986
- K30 – roczniki 1985 – 1981
- K35 – roczniki 1980 – 1976
- K40 – roczniki 1975 – 1971
- K45 – roczniki 1970 – 1966
- K50 – roczniki 1965 – 1961
- K55 – roczniki 1960 – 1956
- K60 – roczniki 1955 i starsze

 


- M18 – roczniki 1997 – 1991
- M25 – roczniki 1990 – 1986
- M30 – roczniki 1985 – 1981
- M35 – roczniki 1980 – 1976
- M40 – roczniki 1975 – 1971
- M45 – roczniki 1970 – 1966
- M50 – roczniki 1965 – 1961
- M55 – roczniki 1960 – 1956
- M60 – roczniki 1955 – 1951
- M65 – roczniki 1950 – 1946
- M70 – roczniki 1945 i starsi

 

12. Nagrody

 

 1. Wszyscy zawodnicy Półmaratonu Sowiogórskiego, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal
 2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe
 3. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe
 4. Każdy zawodnik, który ukończył bieg może odebrać w biurze zawodów lub pobrać ze strony internetowej Organizatora i wydrukować imienny Dyplom ukończenia Biegu
 5. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

 

13. Postanowienia końcowe

 

 1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału lub nieukończenia zawodów, Organizator nie zwraca opłaty startowej.
 4. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.
 6. Zawodnicy będą mieli po biegu dostęp do natrysków
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione .
 8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do :

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
• kulturalnego zachowywania się
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

 

Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia.  Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia on-line oświadcza, że :

• zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy,
• jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 

Jelenia Góra, dnia 29.09.2015

 

Regulamin z  18.05.2015r.

 

 

 

 
   
   
   
 
 .  

 

 

.

 

   
   
.

  
 

 

 


          

   

 

 

Projekt i wykonanie KMEDIA Strony internetowe